KSSiP Logo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA APLIKACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ SĘDZIOWSKĄ
DLA KANDYDATÓW UMIESZCZONYCH NA LIŚCIE KWALIFIKACYJNEJ
 

Uwagi
  1. We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wybrać/zaznaczyć odpowiednie dane.
  2. We wszystkie pola, w które nie będą wpisywane informacje, należy wpisać zwrot "nie dotyczy". Zwrotu "nie dotyczy" nie wpisuje się:
    1. w pola z wyborem daty,
    2. w pola z adresem do korespondencji, adresem zamieszkania, jeśli są takie same, jak adres zameldowania,
    3. w pola sekcji adresu zameldowania - w przypadku jego braku.
  3. Sekcję: "Adres zamieszkania" oraz "Adres do korespondecji" wypełnij, tylko jeśli jest inny niż adres zameldowania, w przypadku gdy adresy są zgodne z adresem zameldowania pola pozostaw puste - dane zostaną automatycznie uzupełnione.
  4. Po wypełnieniu wniosku o przyjęcie na aplikację w systemie elektronicznym, wniosek należy wydrukować, podpisać, a następnie wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami nadać w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz.U z 2018 r. poz 2188 oraz z 2019 r. poz 1051, 1495, 2005) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na adres KSSiP: ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Wniosek o przyjęcie na aplikację uzupełniającą sędziowską” lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków.
DANE OSOBOWE KANDYDATA
Nazwisko:
Pierwsze imię:
Drugie imię:
Nazwisko rodowe matki:
Poprzednie nazwisko kandydata: ?Dotyczy również mężczyzn w przypadku zmiany nazwiska.
DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA
PESEL: ?Wypełniają tylko i wyłącznie osoby posiadające numer Pesel w przypadku nie posiadania wpisz "nie dotyczy".
Seria i numer dowodu osobistego: ?Np. ABC123456
Seria: ABC,
Numer: 123456
Termin ważności dowodu osobistego: ?Data w formacie:
dd-mm-yyyy.
Np. 01-01-2000
ADRES ZAMELDOWANIA
Miejscowość: ?Miejscowość: Kraków
Ulica: ?Przed nazwą należy wpisać odpowiednio: ul., os., al.
Np. os. Piłsudskiego
Nr domu:
Nr mieszkania:
Kod pocztowy:
Poczta: ?Poczta, np. Kraków
Gmina:
Powiat:
Województwo:
ADRES ZAMIESZKANIA
(wypełnij, tylko jeśli jest inny niż adres zameldowania)
?Wypełnij, tylko jeśli jest inny niż adres zameldowania, w przypadku gdy adres zamieszkania jest identyczy z adresem zameldowania dane zostaną automatycznie uzupełnione.
Miejscowość: ?Miejscowość: Kraków
Ulica: ?Przed nazwą należy wpisać odpowiednio: ul., os., al.
Np. os. Piłsudskiego
Nr domu:
Nr mieszkania:
Kod pocztowy:
Poczta: ?Poczta, np. Kraków
Gmina:
Powiat:
Województwo:
ADRES DO KORESPONDENCJI
(wypełnij, tylko jeśli jest inny niż adres zameldowania)
?Wypełnij, tylko jeśli jest inny niż adres zameldowania.
Miejscowość: ?Miejscowość: Kraków
Ulica: ?Przed nazwą należy wpisać odpowiednio: ul., os., al.
Np. os. Piłsudskiego
Nr domu:
Nr mieszkania:
Kod pocztowy:
Poczta: ?Poczta, np. Kraków
Gmina:
Powiat:
Województwo:
DANE KONTAKTOWE
Telefon kontaktowy: ?Np. (+48) 111-222-333.
?Np. (12) 111-22-33.
Adres email:
1. AKTUALNE ZATRUDNIENIE: ?Od dnia 2 kwietnia 2015r.
Aktualnie zajmowane stanowisko:
Aktualne miejsce zatrudnienia:
Inne: ?Inne
Okres zatrudnienia: Od:
Do (pozostaw puste w przypadku zatrudnienia na czas nieokreślony):
?Okres zatrudnienia
Wymiar czasu zatrudnienia:
Jestem w okresie wypowiedzenia:   Tak   Nie
Przebywam na urlopie wychowawczym:   Tak   Nie
Przebywam na urlopie macierzyńskim   Tak   Nie
Przebywam na urlopie rodzicielskim   Tak   Nie
Przebywam na urlopie bezpłatnym:   Tak   Nie
+ DODATKOWE ZATRUDNIENIE
UKOŃCZENIE APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ PROWADZONEJ PRZEZ KSSIP
    Tak   Nie
ZŁOŻENIE EGZAMINU SĘDZIOWSKIEGO
    Tak   Nie
MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK
Apelacja
Okręg
Rejon
DO WNIOSKU DOŁĄCZAM
1. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych
2. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pełnienia obowiązków sędziego
3. zaświadczenie psychologiczne o zdolności do pełnienia obowiązków sędziego
4. aktualną fotografię odpowiadającą wymogom stosowanym przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisaną imieniem i nazwiskiem kandydata