KSSiP Logo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA APLIKACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ PROKURATORSKĄ
DLA KANDYDATÓW UMIESZONYCH NA LIŚCIE KWALIFIKACYJNEJ
 

Uwagi
  1. We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wybrać/zaznaczyć odpowiednie dane.
  2. We wszystkie pola, w które nie będą wpisywane informacje, należy wpisać zwrot "nie dotyczy". Zwrotu "nie dotyczy" nie wpisuje się:
    1. w pola z wyborem daty,
    2. w pola z adresem do korespondencji, jeśli jest taki sam jak adres zamieszkania.
  3. Po wypełnieniu wniosku o przyjęcie na aplikację w systemie elektronicznym, wniosek należy wydrukować, podpisać, a następnie wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami nadać w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz.U z 2020 r. poz. 1041 ze zm.) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na adres KSSiP: ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, z dopiskiem na kopercie „Wniosek o przyjęcie na aplikację uzupełniającą prokuratorską" lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków.
DANE OSOBOWE KANDYDATA
Nazwisko:
Pierwsze imię:
Drugie imię:
Płeć:   mężczyzna   kobieta
Imię ojca:
Imię matki:
Nazwisko rodowe matki:
Nazwisko rodowe kandydata: ?Dotyczy również mężczyzn.
Poprzednie nazwisko kandydata: ?Dotyczy również mężczyzn w przypadku zmiany nazwiska.
Data urodzenia: ?Data w formacie:
dd-mm-yyyy.
Np. 01-01-2000
Miejsce urodzenia:
?Wypełnij zgodnie z zapisem w dowodzie osobistym.
DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA
PESEL: ?Wypełniają tylko i wyłącznie osoby posiadające numer Pesel w przypadku nie posiadania wpisz "nie dotyczy".
Seria i numer dowodu osobistego: ?Np. ABC123456
Seria: ABC,
Numer: 123456
Dowód osobisty wydany przez:
Termin ważności dowodu osobistego: ?Data w formacie:
dd-mm-yyyy.
Np. 01-01-2000
ADRES ZAMIESZKANIA
Miejscowość: ?Miejscowość: Kraków
Ulica: ?Przed nazwą należy wpisać odpowiednio: ul., os., al.
Np. os. Piłsudskiego
Nr domu:
Nr mieszkania:
Kod pocztowy:
Poczta: ?Poczta, np. Kraków
Gmina:
Powiat:
Województwo:
ADRES DO KORESPONDENCJI ?Wypełnij, tylko jeśli jest inny niż adres zamieszkania.
Miejscowość: ?Miejscowość: Kraków
Ulica: ?Przed nazwą należy wpisać odpowiednio: ul., os., al.
Np. os. Piłsudskiego
Nr domu:
Nr mieszkania:
Kod pocztowy:
Poczta: ?Poczta, np. Kraków
Gmina:
Powiat:
Województwo:
DANE KONTAKTOWE
Telefon kontaktowy: ?Np. (+48) 111-222-333.
?Np. (12) 111-22-33.
Adres email:
UKOŃCZONE WYŻSZE STUDIA PRAWNICZE
Data ukończenia studiów: ?Data w formacie:
dd-mm-yyyy.
Np. 01-01-2000
Pełna nazwa szkoły wyższej: ?Nazwa szkoły zgodna z zapisem w dyplomie.
Inna nazwa szkoły wyższej:
?Wypełnij w przypadku, gdy nazwa uczelni nie występuje w powyższym zbiorze.
Ocena na dyplomie:
Tryb studiów:
1. AKTUALNE ZATRUDNIENIE: ?Od dnia 2 kwietnia 2015r.
Aktualnie zajmowane stanowisko:
Aktualne miejsce zatrudnienia:
Inne: ?Inne
Okres zatrudnienia: Od:
Do (pozostaw puste w przypadku zatrudnienia na czas nieokreślony):
?Okres zatrudnienia
Wymiar czasu zatrudnienia:
Jestem w okresie wypowiedzenia:   Tak   Nie
Przebywam na urlopie wychowawczym:   Tak   Nie
Przebywam na urlopie macierzyńskim   Tak   Nie
Przebywam na urlopie rodzicielskim   Tak   Nie
Przebywam na urlopie bezpłatnym:   Tak   Nie
+ DODATKOWE ZATRUDNIENIE
UKOŃCZENIE APLIKACJI PROKURATORSKIEJ PROWADZONEJ PRZEZ KSSIP
    Tak   Nie
ZŁOŻENIE EGZAMINU PROKURATORSKIEGO
    Tak   Nie
MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK
Apelacja
Okręg
Rejon
DO WNIOSKU DOŁĄCZAM
1. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzający ukończenie wyższych studiów prawniczych
2. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pełnienia obowiązków prokuratora
3. zaświadczenie psychologiczne o zdolności do pełnienia obowiązków prokuratora
4. aktualną fotografię odpowiadającą wymogom stosowanym przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisaną imieniem i nazwiskiem kandydata