KSSiP Logo

WNIOSEK O PRZYJĘCIE NA APLIKACJĘ
DLA KANDYDATÓW UMIESZONYCH NA LIŚCIE KWALIFIKACYJNEJ

Uwagi
  1. We wszystkich wypełnianych polach, w których występuje możliwość wyboru, należy wybrać/zaznaczyć odpowiednie dane.
  2. We wszystkie pola, w które nie będą wpisywane informacje, należy wpisać zwrot "nie dotyczy". Zwrotu "nie dotyczy" nie wpisuje się:
    1. w pola z wyborem daty,
    2. w pola z adresem do korespondencji, adresem zamieszkania, jeśli są takie same, jak adres zameldowania
    3. w pola sekcji adresu zameldowania - w przypadku jego braku.
  3. Sekcje: "Adres zamieszkania" oraz "Adres do korespondencji" wypełnij, tylko jeśli jest inny niż adres zameldowania, w przypadku gdy adresy są zgodne z adresem zameldowania pola pozostaw puste - dane zostaną automatycznie uzupełnione
  4. Po wypełnieniu wniosku o przyjęcie na aplikację w systemie elektronicznym, wniosek należy wydrukować, podpisać, a następnie wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami nadać w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe (Dz.U z 2017 r. poz 1481 oraz z 2018 r. poz 106 i 138) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na adres KSSiP: ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków, z dopiskiem na kopercie "Wniosek o przyjęcie na aplikację" lub złożyć w Kancelarii Ogólnej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków.
DANE OSOBOWE KANDYDATA
Nazwisko:
Pierwsze imię:
Drugie imię:
Nazwisko rodowe matki:
Poprzednie nazwisko kandydata: ?Dotyczy również mężczyzn w przypadku zmiany nazwiska.
DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA
PESEL: ?Wypełniają tylko i wyłącznie osoby posiadające numer Pesel w przypadku nie posiadania wpisz "nie dotyczy".
Seria i numer dowodu osobistego: ?Np. ABC123456
Seria: ABC,
Numer: 123456
Termin ważności dowodu osobistego (data w formacie: dd-mm-yyyy): ?Data w formacie:
dd-mm-yyyy.
Np. 01-01-2000
ADRES ZAMELDOWANIA
Miejscowość: ?Miejscowość: Kraków
Ulica: ?Przed nazwą należy wpisać odpowiednio: ul., os., al.
Np. os. Piłsudskiego
Nr domu:
Nr mieszkania:
Kod pocztowy:
Poczta: ?Poczta, np. Kraków
Gmina:
Powiat:
Województwo:
ADRES ZAMIESZKANIA
(wypełnij, tylko jeśli jest inny niż adres zameldowania)
?Wypełnij, tylko jeśli jest inny niż adres zameldowania.
Miejscowość: ?Miejscowość: Kraków
Ulica: ?Przed nazwą należy wpisać odpowiednio: ul., os., al.
Np. os. Piłsudskiego
Nr domu:
Nr mieszkania:
Kod pocztowy:
Poczta: ?Poczta, np. Kraków
Gmina:
Powiat:
Województwo:
ADRES DO KORESPONDENCJI
(wypełnij, tylko jeśli jest inny niż adres zameldowania)
?Wypełnij, tylko jeśli jest inny niż adres zameldowania.
Miejscowość: ?Miejscowość: Kraków
Ulica: ?Przed nazwą należy wpisać odpowiednio: ul., os., al.
Np. os. Piłsudskiego
Nr domu:
Nr mieszkania:
Kod pocztowy:
Poczta: ?Poczta, np. Kraków
Gmina:
Powiat:
Województwo:
DANE KONTAKTOWE
Telefon kontaktowy: ?Np. (+48) 111-222-333.
?Np. (12) 111-22-33.
Adres email:
NFZ
Oddział NFZ
WYBÓR APLIKACJI
I wybór aplikacji
MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK WEDŁUG PIERWSZEGO WYBORU APLIKACJI
Region / Apelacja *
Okręg
Rejon
WYBÓR APLIKACJI ALTERNATYWNEJ
II wybór alternatywny
MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK WEDŁUG ALTERNATYWNEGO WYBORU APLIKACJI
Region / Apelacja *
Okręg
Rejon
STYPENDIUMN
Wnoszę o przyznanie stypendium:   TAK   NIE
DO WNIOSKU DOŁĄCZAM
1. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzający ukooczenie wyższych studiów prawniczych
2. zaświadczenie lekarskie o zdolności do pełnienia obowiązków sędziego / prokuratora
3. zaświadczenie psychologiczne o zdolności do pełnienia obowiązków sędziego / prokuratora
4. aktualną fotografię odpowiadającą wymogom stosowanym przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisaną imieniem i nazwiskiem kandydata